רעס לפמ
.סאינבה םע ותורבחתהל דע ןומרחה תולגרמל ץרופ רעס לחנ
Saar.jpg הדיריב עצבמ אוה התוא ,מ"ק 7 כ לחנה לש וכרוא
אצמנ ץיקה תישאר דעו ףרוחה לכ .'מ 500 לש
רבעב ועינה הלא םימ .םימרוז םימ לחנב
,םילפמ שוגפנ לחנה לש וכרואל .חמק תונחט
.דועו תויגולואיג תועפות
.ביבאהו ףרוחה תפוקתב לויטל הפהפי םוקמ
ןאכל רוזחיו וז הפוקתב םילפמה תא האריש ימ
....םוקמב העט יכ בושחל לולע שבי לכהשכ ץיקבםוקמל העגה
תא ןכמ רחאל תוצחל שי .ןטק היינח שרגמ ונשי 15-16 מ"קה ינמיס ןיב 99 שיבכב
.םילפמה הפצמ לא ליבשב תכללו שיבכה

Saarmap2.JPG

תלדגומ הפמ

B4U.com

Copyright © 2003 www.golan.co.il All rights reserved