95 תונולחב הספדה
םישקבתמ ,95 תונולח הלעפהה תכרעמ תא םיליעפמה םישמתשמ
יאר בתכב עיפוי אל ספדומה טסקטהש מ"ע ,תואבה תולועפה תא עצבל
3.11 תונולחב וא תילגנאב תונולח הלעפה תוכרעמב םישמתשמה)
.(תדחוימ הלועפל םיקוקז םניא

.הרקבה חולל םשמו ילש בשחמל סנכהל שי .1
V-ה ןומיס תא םילטבמו ,תירבע ןוקייא לע םיצחול.2
.םינפוג ךויש דצב עיפומה
!! בשחמה תא שדחמ ליעפהל העדוההמ םלעתהלו רשאל שי .3
.הספדהל דומעה תא חולשל ןתינ תעכ .4

:ןייצל בושח
תפסונ םעפ עצבל שי ל"נה תולועפה תא
.שדחמ בשחמה תלעפה םע

B4U.com

Copyright © 2003 www.golan.co.il All rights reserved