דורמנ רצבמ

.ףלאמ רופיס ובוחב ןמוט דורמנ רצבמ
nimrod.jpg .היליעסיאה תכ ישיא םוקמב וקיזחה הליחתב
ןהב תוטישב רקיעב המסרפתה וז תכ
םיממסמ ויה םה .םיבירימ תרתפנ תכה התיה
םיחלוש ויה םימס תעפשה תחתו םהירבח תא
.חצר ישעמ עצבל םהירבח
םינבלצה םע תירב ותרכ םה 12ה האמב
.םימלסומה ינפמ הסחמ תרומת
םנוטלש תפוקתבו הנבמה תא ורציב םינבלצה
היינב תונונגס רצבמב .דיל דימ רבע רצבמה
. תונוש תופוקתמ,םינוש
.רדגומ דיקפת ףגא לכלו םיבר םיפגא וב םיאצמנ
.רוזאה לע תיפצתו םימ תוכירב רתאב שי ףסונב
.םולשת רתאל הסינכה

:החיתפ תועש
.17:00 דע 8:00 : רבמטפס - לירפא
. 16:00 דע 8:00 : ץרמ - רבוטקוא


:םוקמל העגה
םינופ סאינפ ירחא טעמ. 99 'סמ שיבכ לע םילוע הנומש תיירקמ
.דורמנ רצבמ רבעל 989 שיבכב

nimromap2.jpg

תלדגומ הפמ

B4U.com

Copyright © 2003 www.golan.co.il All rights reserved