ןלוגה ירתאל םירושיקה

ןלוגה ץרא chainani.gif
,ןותיע לש טנרטניאה תרודהמ
.ןלוגה תמר יבושיי
.ןלוגה תמרל עדימה תורש chainani.gif
,ןלוגב םיעורא , תוירוטסה תודבוע
.דועו תוריית םיבושיי לע עדימ
.תומרב לוכשא לש םירמיצה chainani.gif
תומר בשומב לוכשא תחפשמ לש םירמיצה
םהלש תונומת תוארל ולכות
.םשרתהלו םיריחמ ררבל
עובשפוס
chainani.gif
ליכמ לארשיב השפוח ןונכתל אלמה ךירדמה
.חונו ליעי יוליב ירתא יפלא יפלא תודוא עדימ
 
םדוא chainani.gif
.ןלוגה תמר ןופצב יפותיש בשומ
לש הירוטסיהה לע אורקל ולכות רתאב
.תונומתמ םשרתהל ןכו ,בשומה
 
לוורט 'טנ
chainani.gif
.תויאדכו תומלתשמ תועיסנ תואקסעו םיליד גיצמה רתא  
לופית אל אלמג תינש
chainani.gif
אלמג לש ימשרה רתאה
 


B4U.com

Copyright © 2003 www.golan.co.il All rights reserved