ןירצק

Kazrin.jpg .ןלוגה תמר לש ינוריעה זכרמה איה םויכ ןירצק
תפוקתמ בושיי לש וידירש םיאצמנ בושייל ךומסב
הלא םה םידירשבש םיטלובהמ .דומלתהו הנשמה
ןירצק לש תסנכה תיב . ידוהי תסנכ תיב לש
רופחה הנבמה והז םויהו 1968 תנשב הלגתנ
.ןלוגב רתויב רקובמה רומשה
הארנכו תורודה ךלהמב הנוש תסנכה תיב הנבמ
רצחב םיזכורמ םויכ .היינש המוק םג ול התיה
.הריפחה תעב ולגתנש םינוש םיטירפ
וידיצמו רז טילבתב רטועמ ףוקשמה ,רעשה לע
תורונמ לש תוטירח ןאכ ואצמנ .םידכו םינומיר
.סווט הארנכ ,ףוע לש טילבתו
ידירש ורפחנ תסנכה תיב לש ומורדב
.םיפסונ הנבימ
.ראופמ םינבמ לולכמ ןאכ םירצוי דועו הז לכ

:םוקמל העגה
9088 ישארה שיבכה לע ןירצקל ךומס םייוצמ תסנכה תיב ידירש
.היישעתה רוזא דילו

2Kazmap.JPG

תלדגומ הפמ

B4U.com

Copyright © 2003 www.golan.co.il All rights reserved