(סאינפ) ןומרחה לחנ לפמ

hermon.jpg .ןומרחה לחנ ומשו עבט תרומש אוה סאינפ לפמ
קפסמ אוהו ןדריה תורוקממ דחא וניה הז לפמ
.ולש םימה תומכמ עברכ
.םיבובא טיישו לויטל אלפנ םוקמ אוה םוקמה
םילויטל קר אל לחנה לש וצורע שמיש רבעב
תונחט רפסמ וענוה וכרואל .חכ רוקמכ םג אלא
ידירש תאו סאינפה רתאב תלעופ תחא .חמק
.לחנה תודג ךרואל לויטב תוארל ןתינ תורחאה
ירוס קנט לש וירכועב היה לחנה לש וקמוע
םימיה תשש תמחלמב ןד ץוביק תא ףקתש
.ךפהתהו קוצמב שלג וגהנ ותסונמ ךלהמבו
....לחנה ימב םויה דע חנומ אוה

םוקמל העגה
.13 -ל 12ה מ"קה ןיב רינשל היינפה דע 99 שיבכ ךרואל הנומש תיירקמ
...הרצק העיסנ טולישה תובקעב עוסנל שי ןאכמ

saarmap2.jpg

תלדגומ הפמ

B4U.com

Copyright © 2003 www.golan.co.il All rights reserved