ינלוג הפצמ
הצק לע ונגהש םיבצומה דחא ר'חפ לת םקוממ היה הז םוקמב
golani.jpg תמחלמב ל"הצ י"ע ושבכנו ןלוגה לש הז
התשענ דעיה לע המיחלה.םימיה תשש
הסינכבו ינלוג תביטח ילייח ידי לע הרקיע
.םילפונה תומש הילעו, הטרדנא אוצמל ןתינ רתאל
."ינלוג הפצמ" ל בסוה בצומה לש ומש
'קרב' חכ ,השק ברק ללוחתה בצומה לע
.ותיזחב ופיקתהו בצומה תולגרמל עיגה רבגותמ
וחילצהש םימלחזה ועקתנ בצומה תורדגמ 'מ האמכ
ועגפנ אלש םילייח 25 .םשל דע עיגהל
.בצומב ולצפתהו ורעתסה תינלטקה שאב
עגפנ ומצע בצומב תומדקתה ידכ ךות
שבכ ימרדה קלחה תא . חכה תיברמ
םילייח השולש קר ופוסב הנמש חכהמ קלח
ינופצה קלחה לע ברקה.ועגפנ אלש םירישכ
קר םימחול 13 ךותמ ופוסבו רתוי השק היה
רעתסהש דודגה דקפמ .ופוגב םלש ראשנ דחא
.גרהנו עגפנ חכה םע
םירוסה ירוציב ראש וטטומתה בצומה שוביכ םע
.הרטינוקב ינלוג תדקפמ הבשי תרחמלו

:םוקמל העגה
ךרד הנופה איציה דיל שממ .99 שיבכב ןלוגה ןוויכל סאינפה ןוויכמ םוקמל אצנ
.םורד יללכ ןוויכב מ"ק 2 הלענ ובו שפנה שיבכל ונתוא תרשקמה

saarmap2.jpg

תלדגומ הפמ

B4U.com

Copyright © 2003 www.golan.co.il All rights reserved