אלמג
דרמב ופתתשהש תומסרופמה םירעה ןמ תחא התיה אלמג
gamla.jpg הרחבנ אלמג .הריפסל 66 תנשב לודגה
עיצמש תונורתיה לשב רצבמ ריעכ שמשל
הזכרמב תאצמנ ריעה .יפרגואיגה המוקימ
,תשבדל הזכרמב תממורתמה תישרט החולש לש
םוקמל הוושמש המ הווש הידדצ ינשמ ןורדמה
ורצ םישדוח העבש.המש םג ןאכמ , למג לש הרוצ
םימחול 4000 וגרה ריעל וצרפשכו םיאמורה הילע
ןמ םמצע ליפהל ופידעה םירחא םימחול 5000 ךא
.יבשב לופיל אל תנמ-לע םיקוצמה
תיפצת תללוכה עבט תרומש שי םויכ םוקמב
.הביבסלו אלמג רתאל
,ורמתשנש םימלש תובוחרו םינבמ ידירש רתאב
.םוקמב םייקה הפהפי םימ לפמל ךישמהל ןתינ םשמ
.ץראב רתויב הובגה אוהו 'מ 50 והבוג

:םוקמל העגה

םייתסמו םימישגמ תמר דיל ,98 שיבכמ ףעתסמ 808 שיבכ
.הידוהי ךרד תרנכהמ היילעה אוה 87 שיבכב
ךרד הנופ ( 869 ו 808 שגפמ ) תוילד תמוצל הנופצ מ"ק 2
.אלמגו תוילד לחנ תרומשל

mapgamla.jpg

תלדגומ הפמ

B4U.com

Copyright © 2003 www.golan.co.il All rights reserved