(סאינב) סאינפ איה ירסיק

Kesari.jpg .ןדריה לש ואצומ םוקמל םוקמה בשחנ רבעב
תוחמוג ןדיצב רשא תורעמ אוצמל לכונ םוקמב
ולספ תא וביצה הלא תוחמוגב הרבסה יפל רשא
.םיעורה לא אוה ,ןאפ לאה לש
.תוקומע םימ תוכירבו םיבר תונייעמ םג םוקמב
םג םוקמב אוצמל ןתינ תורעמלו תונייעמל ףסונב
פ"ע (איבנה והילא) רד'ח לא לש ורביק תא
םידירש םג סאינפב .םימלסומה לש םתנומא
.לחנה ימ תמירזב תלבוג התמוחש תינבלצ הדוצמ לש
:םוקמה לש הירוטסיהב הרושק תניינעמ 'קנ
וישרוי ןיב ברק ןאכ ךרענ ס"הנפל 200 תנשל ךומס
םיקבלסה םיטלתשמ ויטעבש ןודקומ רדנסכלא לש
....עודיה סוכויטנא חמצ םהמ ,לארשי ץרא לע
ןיב לובג רוזא אוה םוקמה בלצה יעסמ תפוקתב
.דיל דימ תודחא םימעפ תרבוע ריעהו םינבלצל םימלסומה
ףא ריעה לש התובישח תדרוי םינבלצה תפוקת רחאל
קשמדמ ךרדב הבושח הילוח םישמשמ הירצבמו ריעהש
.םיה ףוחל


:םוקמל העגה
???הזמ טושפ רתוי המ .סאינפל דע רשי 99 שיבכ לע הנומש תיירקמ םיעסונ

Saarmap2.JPG

תלדגומ הפמ

B4U.com

Copyright © 2003 www.golan.co.il All rights reserved